Съгласие за обработка на лични данни

Съгласие за обработка на лични данни


Съгласен/на съм ДИКАР КОНСУЛТ ООД, вписанo в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК BG114618488, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Дойран 106А представлявано от Дилиянка Карапеткова – Управител да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), които предоставям във връзка с участие в игра с томбола “ИГРАЙ С НАС”, наричан по-долу Организатор.
Запознат/а съм:
– с целта и средствата на обработка на личните ми данни;
– с доброволния характер на предоставянето на данните;
– че, събираните данни няма да бъдат от категорията специални („чувствителни”) лични данни;
– че, срокът за съхранение на личните данни ще бъде 30 дни от подписване на настоящата декларация.
Информиран съм, че имам право на:
– Достъп до собствените си лични данни;
– Коригиране (ако данните са неточни);
– Изтриване на личните данни по всяко време (правото „да бъдеш забравен“);
– Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
– Преносимост на личните данни между отделните администратори;
– Възражение спрямо обработването на лични данни;
– Като субект на данни и да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
– на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми като субект на данни са били нарушени.
Контакт във връзка с обработването на лични данни: office@dikarconsult.com

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)