Правила за провеждане на играта "ИГРАЙ С НАС!”

Правила за провеждане на играта "29 ГОДИНИ ДИКАР КОНСУЛТ ”

Правила за провеждане на играта „29 години Дикар Консулт играй с нас и спечели!”

1. Определения:

„Игра“ – Промоционална онлайн игра с награди „29 години Дикар Консулт играй с нас и спечели!“ по случай 29-тия рожден ден на Дикар Консулт, която се провежда, на адрес https://dikarconsult.com/game/ от Организатора в съответствие с определените за нея Правила.

„Организатор“ – ДИКАР КОНСУЛТ ООД, гр. Плевен, ул. Дойран 106 А

„Правила“ – настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

„Участник“ – Участник в промоционалната игра с награди може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 г., което е закупило от организатора машини или консумативи с марка BOSCH на стойност над 50.00 (петдесет) лева с ДДС, в периода 01.05.2022 до 31.05.2022 г. и регистрирало се за участие на адрес https://dikarconsult.com/game/

Участници в играта не могат да бъдат:

(А) лица, които към датата и по време на провеждането на играта са били или са служители на Организатора и членове на техните семейства;

(Б) лица, участващи в разработването, производството и разпространението на рекламните материали за играта.

„Mашини или консумативи с марката BOSCH“ – в промоцията участват всички машини или консумативи с марката BOSCH.

„Печеливши“ – ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ от участниците в играта, избрани на случаен принцип.

Участието за Наградите в играта, описани в следващата точка от настоящите Правила не е обвързано с покупка на други стоки с марката Bosch извън горепосочените. Определянето на печелившите, които ще получат Награди, ще се осъществи измежду всички участници, които коректно са попълнили своите данни и са посочили верен номер на документ за продажба. Определянето на печелившите ще се изтегли на 07.06.2022 г. в гр. Плевен на случаен принцип в присъствието на нотариус.

„Награди“

1-ва награда: ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 55“

2-ра награда: Акумулаторен трион BOSCH EasyCut 12

3-та награда: Акумулаторен винтоверт BOSCH GO с битове 25 части

4-та награда: Мултишлайф DREMEL 3000-5

5-та награда: Тример BOSCH EasyGrassCut 23

6-та награда: Сак за инструменти BOSCH

7-ма награда: Сак за инструменти BOSCH

8-ма награда: Сак за инструменти BOSCH

9-та награда: Сак за инструменти BOSCH

10-та награда: Сак за инструменти BOSCH

11-та награда: Сак за инструменти BOSCH

12-та награда: Комплект BOSCH 34 части X-LINE

13-та награда: Комплект BOSCH 34 части X-LINE

14-та награда: Комплект BOSCH 34 части X-LINE

15-та награда: Комплект BOSCH битове 10 части

16-та награда: Комплект BOSCH битове 10 части

17-та награда: Комплект BOSCH битове 10 части

18-та награда: Диск за инокс BOSCH X-LOCK 125 mm

19-та награда: Диск за инокс BOSCH X-LOCK 125 mm

20-та награда: Комплект накрайници за винтоверт BOSCH PH2 – 25 броя

21-ва награда: Комплект накрайници за винтоверт BOSCH PH2 – 25 броя

22-ра награда: Комплект накрайници за винтоверт BOSCH PH2 – 25 броя

23-та награда: Очила ESAB Warrior Spec Smoked 

24-та награда: Очила ESAB Warrior Spec Smoked 

25-та награда: WIHA отвертка 

26-та награда: WIHA отвертка 

27-та награда: Топка

28-та награда: Топка

29-та награда: Топка

Правилата по теглене и раздаване на наградите са описани в т. 6 от настоящите Правила.

„Лични данни“ – Трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от ДИКАР КОНСУЛТ ООД, регистриран администратор на лични данни.

2. Име на промоционалната игра с награди

„29 години Дикар Консулт играй с нас и спечели!”

3. Форма на провеждане на промоционалната игра с награди

чрез регистрация на адрес https://dikarconsult.com/game/. При попълване се изисква вписване на лични данни и данни за покупката: трите имена на участника, телефон, електронна поща, дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

4. Период на провеждане на промоционалната игра с награди

4.1. В Играта участва всеки Участник, попълнил форма за регистрация на адрес https://dikarconsult.com/game/ в периода от 00:00 часа на 01.05.2022 г. до 24:00 часа на 31.05.2022 г.

4.2. Играта се провежда на територията на Република България.

5. Условия за участие в промоционалната игра:

5.1. Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на машини или консумативи с марка BOSCH в периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г., като при регистрация се посочат трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

5.2. За участие в Играта, желаещите трябва да направят покупка на машини или консумативи с марката BOSCH от наличния асортимент на Организатора на стойност над 50.00 (петдесет) лева с ДДС.

5.3. Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото фискални документа притежава, отговарящи на условията за участие в играта. Не е допустимо повторно регистриране на един и същ фискален документ.

5.4. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие.

5.5. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

5.6. Регистрация за участие се извършва на интернет адрес https://dikarconsult.com/game/ в периода от 00:00 часа на 01.05.2022 г. до 24:00 часа на 31.05.2022 г.

5.7. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора https://dikarconsult.com/game/pravila/. Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

5.8. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в промоционалната игра и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора само за целите на тази Игра. Участниците се съгласяват, че имената им ще бъдат публикувани в случай на спечелване на награда.

6. Принцип на раздаване на наградите

6.1. Печелившите се теглят на 07.06.2022 г. в гр. Плевен на случаен принцип в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

6.2. Собственото име и инициалите на фамилното име на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им на адрес https://dikarconsult.com/blog . В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите, представител на организатора ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

6.3. За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора лична карта или шофьорска книжка, както и копие от документ за покупката.

6.4. При получаване на наградите, печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в играта посредством сверка на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката.

6.5. Наградите в т. 6.1 се получават чрез куриер в периода от 08.06.2022 г. до 17.06.2022 г. включително.

6.6. Печелившите се теглят на 07.06.2022 г. в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

6.7. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и петима резервни печеливши участници, които могат да получат право на награда в случай, че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т. 11.2.

7. Права и задължения на Участника в играта:

7.1. Участникът в играта има право:

– да вземе участие в промоционалната игра при условията, описани в настоящите Правила;

– да получи информация за провеждането на промоционалната игра, описана в настоящите Правила;

– получи награда, в случай че е избран за печеливш.

7.2. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от негови доставчици на услуги, на които е възложил задачи като куриерски услуги.

8. Права и задължения на Организатора:

8.1. Организаторът на играта е длъжен да:

– спазва изискванията на настоящите Правила;

– да връчи наградите на печелившите участници в играта.

8.2. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В този случай Организаторът следва да предостави служебна бележка на първите трима участника, спечелили наградите, тъй като сумата на получените три награди е над тази определена от закона стойност.

9. Лични данни

9.1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора

9.2. Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно следните категории свои лични данни:

– контактни данни (три имена, телефон, имейл)

– при спечелване на награда – пощенски адрес за изпращане на наградата.

9.3. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че администратор на Вашите лични данни е Организаторът, чиито контактни данни са посочени в т. 1.

9.4. Контакт във връзка с обработването на лични данни: office@dikarconsult.com

9.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците.

9.6. Целите на обработката и правните основания са: Провеждане на наградна игра в съответствие с настоящите условия на играта (Правно основание: Чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR, изпълнение на договор) и изпълнение на изискванията на данъчното законодателство, както е посочено в т. 8.3. (Правно основание Чл. 6, пар. 1 буква в) от GDPR, спазване на законово задължение).

9.7. За провеждане на играта Вашите лични данни няма да се предоставят на трета страна, чието управление се намира извън рамките на ЕС.

9.8. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на играта. За целите на данъчното облагане данните във връзка със служебните бележки за награди над 100 лв. се съхраняват за срок от 10 години.

9.9. С цел максимална грижа за неприкосновеността на личните данни на участниците, Организаторът публикува Печелившите участници само с първо име и инициали и фамилията, без по този начин да допуска разкриване на самоличността на физическото лице, като същевременно коректно демонстрира на своята аудитория резултатите от провеждането на играта.

9.10. Имате следните права във връзка с личните ви данни:

– да получите достъп до вашите лични данни, които се обработват в играта

– да поискате Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато обработката не отговаря на законовите изисквания

– право на преносимост на данните

– да възразите срещу или ограничите обработването

– да оттеглите съгласието си по всяко време лично или на посочения в т. 9.4. имейл

– да подадете жалба, ако правата ви са нарушени към Комисия за защита на личните данни на Р. България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/.

10. Обявяване на печелившите участници

10.1. Печелившите от играта се публикуват на интернет страницата https://dikarconsult.com/blog на 07.06.2022 г.

11. Получаване на наградите

11.1. Всеки печеливш ще бъде информиран за спечелената награда чрез телефонно обаждане или имейл, предоставени от Участника при регистриране на страницата на Играта, като информацията ще бъде също публикувана и на страницата.

11.2. В случай, че Организаторът не може да се свърже със съответния печеливш по описаните начини в срок до 7 работни дни от избирането му за получател на наградата, и съответния печеливш не е направил усилия за обратна връзка с Организатора, участникът губи правото си да получи наградата си.

11.3. Наградите се получават лично чрез куриер на допълнително уточнен между получателя и Организатора адрес на доставка. Куриерът посещава два пъти посочения адрес.

11.4. Наградите могат да бъдат получени и/или преотстъпени на трето лице, при представяне на нотариално заверено удостоверение в полза на третото лице. В този случай, печелившият участник трябва да уведоми Организатора предварително и да предостави трите имена, дата на раждане и постоянен адрес по лична карта на представителя.

11.5. Организаторът не носи отговорност:

– В случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник или негов представител да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш;

– При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

11.6. Наградата не може да бъде разменяна/заменяна, включително и за нейната парична равностойност.

11.7. Участието в промоционалната игра с награди и получаването на Награда е доброволно.

12. Общи условия

12.1. Настоящите Правила влизат в сила от 00:00 часа на 01.05.2022 г.

12.2. Организаторът запазва правото да прави промени в настоящите Правила. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в страницата на промоционалната игра или търговските обекти.

12.3. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в своите обекти и на интернет страницата си, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

12.4. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши, за претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

12.5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.